});

Normativa urbanística: Normes subsidiàries de planejament i plans parcials urbanístics

En aquesta pàgina hi trobareu:

*Revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament
*Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament al Sector Llet Pascual.
*Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament al sector Osona Park per a la construcció d'habitatges protegits
*Modificació puntual de l'articulat de la normativa de les Normes Subsidiàries.
*Pla Parcial d'ordenació el Soler-1
*Pla Parcial Urbanístic del sector Llet Pascual
*Pla Parcial urbanístic del sector-2 La Ronda

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=load