Comunicació d'obres excloses de llicència

En que consisteix

Qualsevol obra que no tingui la consideració d'obra major, com ara la substitució de paviments que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici, fusteria, aparells sanitaris, marbres, mobles de cuina, canvi de teules, reforma de locals o habitatges que no modifiquin l'estructura de l'edifici, instal.lació de baixants, col.locació de portes, persianes... etc.

Qui el pot demanar ?
Qualsevol persona física o jurídica.

Cost de la tramitació

Un cop concedida la llicència, s’haurà de satisfer la taxa de llicències urbanístiques, d’acord amb les ordenances fiscals.

Documentació a aportar

1. 
Fotocòpia del DNI del sol.licitant en cas de ser persona física o fotocòpia de la tarja del NIF en cas de ser una empresa 
 
2. 
Plànol d'emplaçament  
 
3. 
Document o croquis que descrigui i detalli de manera escrita i/o gràfica les obres que es sol•liciten, amb indicació de l’extensió, del pressupost i de la situació . 
 
4. 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
5. 
No coordinació de seguretat i salut 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Al Registre General de l’Ajuntament de Gurb Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Adreces on dirigir-se :
Mas l’Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h