});

Indicadors InfoParticipa       Portal Transparència AOC

 
 
 

El passat 25 d’abril de 2018, Bet Carbonell, Regidora d’Hisenda i Ensenyament Preescolar va recollir el segell infoparticipa.

En un acte celebrat al Rectorat de l’Autònoma, al campus de Bellaterra, Gurb ha estat una de les 104 institucions locals, entre ajuntaments (95), consells comarcals (6) i diputacions (3), que s’han fet creditors d’aquesta distinció per les seves bones pràctiques de comunicació i informació durant l’any 2017.

L’Ajuntament de Gurb ha obtingut el segell Infoparticipa, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per la seva transparència. Un segell que ja havia obtingut l’any 2013. En aquesta ocasió amb una bona puntuació assolint 45 dels 52 barems analitzats, el que significa un 86,54% de compliment en aquesta avaluació.

El mapa InfoParticipa és una eina que valora la qualitat i transparència del web municipal. Impulsat pel LPCCP de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2012 per fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals.

A fi de facilitar l'accés a la informació que dóna contingut a cadascun dels 52 ítems que s'exigeixen en el que seria el Mapa de Transparència, adjuntem a continuació els links a cadascun d'ells.
 
veure tots els indicadors
 
veure solament categories
 

1. Qui són els representants polítics?   
+
-

1Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
 SI 
2Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
 SI 
3Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?
 SI 
4Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
 SI 
5Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?
 SI 
 En aquesta legislatura no comptem amb cap representant que no formi part del govern. Es governa conjuntament amb els grups de CIU i ERC.
6Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
 SI 
  En aquesta legislatura no comptem amb cap representant que no formi part del govern. Es governa conjuntament amb els grups de CIU i ERC.
7Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
 SI 
8Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?
 SI 
9Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?
 SI 
10Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic, i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon?
 SI 
11Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic, i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon?
 SI 
 En aquesta legislatura no hi ha oposició. Es governa conjuntamnet CIU i ERC

2. Com gestionen els recursos col·lectius?   
+
-

3. Com gestionen els recursos col·lectius económics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?    
+
-

21Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents en el cas d'existir?
 SI 
22Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
 SI 
23Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
 SI 
24Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?
 SI 
25Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?
 SI 
26Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?
 SI 
27Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
 SI 
28Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
 SI 
29Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?
 SI 
30Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
 SI 
31Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
 SI 
32Es publiquen les Actes de les meses de contractació?
 SI 
 En els dos darrers anys no s'ha produït cap mesa de contractació.
33Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
 SI 
  Al llarg del 2015 i 2016 no s'ha produït cap modificació dels contractes formalitzats.
34Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
 SI 
35Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
 SI 
36Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
 SI 
37Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, els seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?
 SI 
38Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucions als mitjans de comunicació?
 SI 

4. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?   
+
-

5. Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?   
+
-

46Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte?
 SI 
47Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc?
 SI 
 A Gurb no hi ha establerts consells territorials, consells de ciutat o consells sectorials.
La participació dels ciutadans per poder plantejar qualsevol tipus de queixa, consideració o consulta es fa mitjançant mecanismes informals o es pot fer a través de l'apartat de Participació Ciutadana que hi ha a la pàgina web.

48Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
 SI 
 No es publiquen les actes de les reunions ja que a Gurb no hi ha establerts consells territorials, consells de ciutat o consells sectorials. 
La participació dels ciutadans per poder plantejar qualsevol tipus de queixa, consideració o consulta es fa mitjançant mecanismes informals o es pot fer a través de l'apartat de Participació Ciutadana que hi ha a la pàgina web (vegeu ítem 47).
En conseqüència, no aplica el compliment d'aquest ítem.
49S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?
 SI 
50S'ofereix al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?
 SI 
51S'ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
 SI 
52Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
 SI