});

Impostos

TRIBUTS MUNICIPALS
L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és el servei de la Diputació de Barcelona que col·labora en la recaptació dels tributs municipals de l’Ajuntament de Gurb i per facilitar-vos el compliment de les vostres obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

Per saber el calendari fiscal, oficines on gestionar els teus rebuts, resoldre dubtes sobre els tributs, etc., us podeu adreçar a la web: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp

Tràmits que podeu fer a través de l’Ajuntament:

1.- Sol·licitud duplicat del rebut de l’impost: Si heu perdut el rebut de pagament d’un impost podeu demanar un duplicat de forma presencial en horari d’oficina a l’Ajuntament o bé presentant el model adjunt d’instància indicant la forma de recollida (per correu a l’adreça o bé recollint el document a les oficines)
2.- Sol·licitud exempció vehicle d’us agrícola: Cal presentar la següent instància degudament complimentada i cal adjuntar la documentació que ve marcada amb una creu en el model
3.- Sol.licitud de correcció de dades que consten en els rebuts de Recaptació. (Cal adjuntar còpia del DNI amb les dades corretgides o bé certificat o volant d’empadronament en cas de canvi de domicili)
4.- Sol.licitud d’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per minusvalia (Cal adjuntar la documentació que s’indica en el model d’instància)
5.- Sol.licitud d’exempció de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per antiguitat del vehicle superior a 25 anys (Cal adjuntar la documentació que s’indica en el model d’instància)
 INFORMACIÓ CADASTRAL
Si com a propietaris voleu consultar les dades dels béns immobles urbans i rurals de Gurb podeu fer-ho en horari d’oficina a l’Ajuntament de Gurb.

Si voleu consultar les dades per via internet podeu anar a la web de la Oficina Virtual del Cadastre del Ministeri d’Economia i Hisenda:
http://ovc2.catastro.meh.es/

PAGAMENT I ALTRES GESTIONS PER INTERNET
Si no teniu domiciliat el pagament, ho podreu fer en els terminis establerts a qualsevol de les entitats bancàries que figuren en l'avís que rebreu. Recordeu, però, que el fet de no haver rebut l'avís de pagament per la causa que sigui, no eximeix de l'obligació del pagament dins aquest termini. Per això, des de l'ajuntament, recomanem que domicilieu el pagament.
També podeu fer el pagament mitjançant internet, a l'adreça electrònica http://orgt.diba.cat, amb targeta de crèdit o directament amb compte bancari.

Per a la resta d'impostos i taxes com les llicències urbanístiques, l'impost sobre plusvàlua, la taxa per a obertura d'establiments i altres, que només s'han de pagar quan se sol.licita o esdevé l'obligació de tributar, el període de pagament s'especifica en la notificació individualitzada o en l'autoliquidació, si s'escau.
 
OFICINA PER INFORMAR-SE I FER ELS TRÀMITS
Oficina de Vic
H.R. Abadal, 5 (Edifici El Sucre)
08500 Vic
Telèfon: 93 885 36 73
Fax: 93 889 50 05
Email: orgt.osona@diba.es