});

Delegat Llei de Protecció de dades

El Reglament europeu de protecció de dades estableix l’obligatorietat de designació d’un delegat de protecció de dades de l’Ajuntament. S’ha designat com a delegat de protecció de dades a Diputació de Barcelona – Ens locals.
Les funcions del delegat de protecció de dades són les següents:

- Informar i assessorar l’Ajuntament sobre les obligacions de la normativa de protecció de dades.

- Supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades, promoure la implantació d’aquesta  normativa a l’Ajuntament i impulsar la formació en aquesta matèria.

- Oferir assessorament sobre l’avaluació d’impacte de protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació.

- Cooperar i actuar com a punt de contacte amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Documents relacionats