});

Factura electrònica


BÚSTIA DE LLIURAMENT (Entrega factura)

Què és una factura electrònica?


Una factura electrònica és un document electrònic que:

•Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
•Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
•És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Com es poden generar factures electròniques?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

Quins són els avantatges d'utilitzar factures electròniques?

•Intercanvi de la informació sense error entre l'administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d'entrada manual).
•Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
•Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
•Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
•Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

Més informació

1. Manuals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica.

2. Marc jurídic en el portal Facturae podeu consultar la normativa de facturació electrònica.
Documents relacionats