});

Pla local de joventut 2016-2019

El Pla Local de Joventut de Gurb és una eina metodològica que ens permet respondre millor a les necessitats dels joves de Gurb, ja que ens ajuda a planificar les polítiques adreçades a la població jove i així conèixer, decidir i dirigir les diferents actuacions.

Aquesta eina ens permet dissenyar quines són les intervencions més adequades en funció de les necessitats i inquietuds existents dels joves del municipi i els recursos i els mitjans disponibles que tenim al nostre abast.

Per la seva elaboració metodològica i planificació estratègica en cadascuna de les fases (diagnosi, disseny, implementació i avaluació) hi van participar tant els joves (a través de grups de discussió) com els principals agents socioeducatius del municipi   (en una taula d’experts), per tal d’implicar en la mesura que ens va ser possible tots els agents que intervenen en els polítiques de joventut del nostre municipi.

A través d'aquest formulari podeu fer les vostres consultes i seggeriments sobre el programa local de joventut.
 

Documents relacionats