});

Pla i Programa de verificació de la Diputació de Barcelona 2019-2022

Per Decret de l'alcaldia Núm. 252_2018 de data 5 de novembre es va aprovar el Pla i Programa de verificació d'activitats comunicades de l'Ajuntament de Gurb 2019-2022. 

El pla que es proposa té una vigència de quatre anys, del gener de 2019 al desembre de 2022, i té per objecte definir els objectius i prioritats d'aquestes actuacions municipals de verificació. S'implementarà mitjançant un programa de verificació de caràcter bianual, i al final d'aquests dos anys s'elaborarà una memòria que permetrà avaluar el nivell d'execució del pla i els seus resultats.

Documents relacionats