Canvi de domicili dins el mateix municipi

En que consisteix

Modificació de la residència del Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Cost de la tramitació

Gratuït

Documentació a aportar

1. 
Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocÚpia): 

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir. En el seu defecte, el llibre de família (original o fotocòpia compulsada). En cas de separació o divorci, s’haurà de presentar la resolució judicial on hi consti la custòdia del menor.

-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.

-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

 
 
2. 
Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament: 
-Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat: escriptura de propietat o contracte de lloguer. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta.

-Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.

-Si es tracta d'un establiment col•lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.
 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment a líAjuntament de Gurb Mas líEsperança. De dilluns a divendres de 9h a 14h

Adreces on dirigir-se :
Mas líEsperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h