Alta procedent d'un altre municipi

En que consisteix

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.

Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement.

Cost de la tramitació

Gratuït

Documentació a aportar

1. 
Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocÚpia): 

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir. En el seu defecte, el llibre de família (original o fotocòpia compulsada).
En cas de separació o divorci s’haurà de presentar la resolució judicial on hi consti la custòdia del menor.

-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.

-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència. 
 
2. 
Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament: 

-Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat: escriptura de propietat o contracte
  de lloguer. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, caldrà l'autorització d'aquesta.

-Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del
 DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.

-Si es tracta d'un establiment col•lectiu: autorització de la persona que n'ostenta la direcció.
 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment a líAjuntament de Gurb Mas líEsperança. De dilluns a divendres de 9h a 14h

Adreces on dirigir-se :
Mas líEsperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h