Certificat de compatibilitat

En que consisteix

Obtenció del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic.
Certificat de compatibilitat d'una activitat compresa en els  annexos I, II i III amb el planejament urbanístic vigent.

Documentació a aportar

1. 
Instància  
 
2. 
Indicar adreça a efectes de notificacions, juntament amb un telèfon de contacte.  
 
3. 
Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti una identificació indubitada de la finca.  
 
4. 
Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i principals característiques.  
 
5. 
Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.  
 
6. 
Requeriments de l’activitat respecte dels serveis públics municipals.  
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Al registre general de l’Ajuntament de Gurb de 9 a 14h.

Adreces on dirigir-se :
Mas l’Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h
Per Internet:  

Cal que empleneu la sol.licitud