});

Relació de llocs de treball i retribucions

Plantilla del personal de l'Ajuntament de Gurb
 
 
A. PERSONAL FUNCIONARI
PLACES
NIVELL
RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA 
Secretari-Interventor amb habilitació nacional (grup A1)
 
1
30
41.956,32€
Administratives (Grup C1)                                              
2
22
24.025,96€
 

 

B. PERSONAL LABORAL

PLACES

NIVELL

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA

Oficina Tècnica (Grup A)

 1

 30

 35.593,04€

Oficina Tècnica (Grup A2) 
 
 1 30 30.079,28€
Tècnic Administratiu (Grup C1)
66,66% de dedicació
1--17.196,62€
 
Auxiliar administratiu (Grup C2)                                       3 18 20.640,48€
Oficial 1 (Grup E)
 
 1  14 20.036,94€
Oficial 2 (Grup E)
 
 14 23.281,16€
Oficial 3 (Grup E)
 -- 24.913,56€
Oficial 4 (Grup E)

 -- 22.505,98€