});

Plens municipals

El ple és el màxim órgan de govern de l'Ajuntament. Està integrat per l'alcalde, que el presideix, i per tots els regidors electes. Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals.

Té les competències assenyalades per l'article 52 de la Llei 8/1987, Llei de règim local de catalunya. El Ple estableix les línies d'actuació municipal, es resolen les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglementari i fiscalitzador.

També té la competència de Delegar en el Ple de l'Ajuntament la concessió de llicències municipals d'obres i activitats. L'alcalde excepcionalement, es reservarà la possibilitat de la concessió de les llicències d'obres per agilitzar la gestió municipal, no obstant el decret es deurà ratificar al proper ple que es celebri. Aprovat al ple extraordinari del 22/06/2015.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries.
Les ordinàries tenen una periodicitat mensual i es realitzen a la sala de plens de l'Ajuntament.
Generalment es fan el segon dilluns de cada mes a les 21:00h.

Les sessions dels plens són públiques, i per tant hi pot assitir qualsevol ciutadà.

Podeu trobar totes les actes al tauler d'anuncis