});

Retribucions dels representants polítics

Aquestes assignacions de retribucions i compensacions econòmiques a membres de l'Ajuntament de Gurb es van aprovar per unanimitat en el ple extraordinàri d'inici de legislatura de data 22 de juny de 2015. 

Alcalde: Per dedicació a temps parcial del 30%.... 21.022,40 € bruts anuals.

Regidors: Compensacions econòmiques amb dedicació parcial als presidents de les àrees de treball amb una dedicació del 30%......3.600 € bruts anuals.
Per assistència als plens de l'Ajuntament 60 €.

L'Ajuntament de Gurb no te assignada cap aportació econòmica a cap grup polític de la corporació local.