});

Pressupost municipal

Aprovats definitivament els Pressupostos Generals de l'Ajuntament dels anys que s'indiquen, Bases d'Execució, plantilla de personal funiconari i laboral, de conformitat amb l'article 169 del Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols.

A través d'aquest formulari podeu fer les vostres consultes i suggeriments sobre el seguiment del pressupost.

 
 
 

Documents relacionats

Pressupost municipal 2018 (pdf, 224 kb)