});

Comptes generals

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l’Entitat local ha d’elaborar al final de cada any per informar sobre:

­ Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l’Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l’any.

­ Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l’Entitat local durant l’any a què es referix el Compte general.

 


 

Documents relacionats