});

Perfil del contractant


El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contracte del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç: